Meld hier je storing

Is er een defect of probleem met een besteld apparaat? Dat is natuurlijk heel vervelend. Je kunt het onderstaande formulier invullen en dan zorgen wij dat de storingsmelding zo snel mogelijk wordt opgepakt. Afhankelijk van het product en/of merk zal dit door of via ons, één van onze servicepartners of een storingsdienst/servicepartner van de fabrikant worden opgevolgd. De opvolging wordt natuurlijk zo snel mogelijk voor je opgepakt, wat vanzelfsprekend wel afhankelijk kan zijn van beschikbare ruimte in de planning.
Klantgegevens Apparaatgegevens
Let op: is de garantietermijn verlopen, valt de gemelde storing niet binnen de garantie - bijvoorbeeld i.v.m. onjuist gebruik, onjuiste aansluiting/installatie, externe factoren of normale slijtage - of blijkt de gemelde storing onder normaal functioneren van het apparaat te vallen? Dan zullen de gemaakte kosten voor opvolging van de storingsmelding worden gefactureerd. Bij bezoek van een monteur komt dit, ter indicatie, neer op voorrijkosten (€ 90 excl. BTW per bezoek) en werkuren (€ 80 excl. BTW per uur per persoon met een minimum van 1 uur)*. Wanneer aanvullende kosten zijn gemaakt voor opvolging van de storingsmelding, zullen deze ook aanvullend worden gefactureerd. * Genoemde tarieven zijn ter indicatie, deze kunnen afwijken.

Algemene voorwaarden Horeca gemak B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   2 - Toepasselijkheid

Artikel   3 - Offertes en aanbiedingen

Artikel   4 - Overeenkomst

Artikel   5 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

Artikel   6 - Overmacht

Artikel   7 - Retourneren en annuleren

Artikel   8 - Garantie en reclamaties

Artikel   9 - Levering en uitvoering

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Artikel 13 - Privacy

Artikel 14 - Intellectuele eigendommen

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Horeca gemak B.V.;

Schieweg 77, 2627AT Delft

Telefoonnummer: +31850606072

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 75633906

Btw-identificatienummer: NL860346663B01

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en elke overeenkomst tussen Horeca gemak B.V. en Koper. Hier kan enkel van worden afgeweken indien Koper dit uitdrukkelijk en schriftelijk met Horeca gemak B.V. is overeengekomen. Horeca gemak B.V. wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Horeca gemak B.V. aan Koper wordt bevestigd.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Horeca gemak B.V., voor de uitvoering van diensten waarbij door Horeca gemak B.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Horeca gemak B.V. voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Horeca gemak B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 5. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het vijfde en zesde lid van overeenkomstige toepassing en kan Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Koper en Horeca gemak B.V. zullen alsdan in overleg gaan teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 9. Indien zich tussen Koper en Horeca gemak B.V. een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 10. Indien Horeca gemak B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Horeca gemak B.V. in enigerlei het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 11. Wij leveren aan de zakelijke markt. Particulieren kunnen bij ons bestellen, maar hier gelden zakelijke voorwaarden. Zo worden onder andere de verzendkosten niet vergoed bij retourneren.

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Indien een offerte of aanbieding van Horeca gemak B.V. een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de offerte of aanbieding vermeld.
 2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij door Horeca gemak B.V. ter zake een van de voorstaande elementen uitdrukkelijk en schriftelijk een garantie is verstrekt.
 4. Alle door Horeca gemak B.V. gedane offertes en aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met Horeca gemak B.V. komt pas tot stand nadat Horeca gemak B.V. dit schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop Horeca gemak B.V. van start is gegaan met het uitvoeren van haar verplichtingen.
 5. Horeca gemak B.V. is niet gebonden aan haar offerte of aanbieding, indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of fout bevat. Dit geldt zowel voor offertes (papier en/of e-mail) als mede aanbiedingen op de website www.horecagemak.nl of websites van leveranciers van Horeca gemak B.V..
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. De door Horeca gemak B.V. getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, margeregelingen, vrachten, verzekeringstarieven, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien voordat levering heeft plaatsgevonden in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, is Horeca gemak B.V. bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 21% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.
 8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Horeca gemak B.V. hiervoor niet aansprakelijk. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Horeca gemak B.V. anders aangeeft.
 9. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht Horeca gemak B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 11. De laagste prijsgarantie van Horeca gemak B.V. is van toepassing als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
 • Het product moet van officiële herkomst zijn;
 • Alléén van toepassing op door Horeca gemak B.V. geselecteerde Nederlandse horecagroothandels (een buitenlandse firma met een .nl website valt daarmee niet onder de geselecteerde horecagroothandel);
 • De service- en garantievoorwaarden dienen gelijk te zijn aan die van Horeca gemak B.V.;
 • De aanvraag voor of het verzoek tot toepassing van de laagste prijsgarantie moet worden gedaan voordat de bestelling voor betreffend artikel wordt geplaatst;
 • De prijs moet door ons te controleren zijn. De laatste prijscheck wordt gedaan door personeel van Horeca gemak B.V.;
 • Het artikel moet duidelijk geprijsd zijn;
 • Het artikel moet uit voorraad leverbaar zijn;
 • Niet geldig op occasions, outlet modellen en pre-orders.

 

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand na aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en op het moment dat dit door Horeca gemak B.V. schriftelijk of per e-mail is bevestigd. 
 2. De overeenkomst tussen Horeca gemak B.V. en Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen onderling uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website www.horecagemak.nl volledig is doorlopen. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Horeca gemak B.V. en haar kopers, dan wel tussen Horeca gemak B.V. en derden, voor zover dit betrekking heeft op de door Koper bij Horeca gemak B.V. gedane bestelling, is Horeca gemak B.V. nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Horeca gemak B.V..
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Horeca gemak B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien Koper de bestelling elektronisch kan betalen, zal Horeca gemak B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Indien voor het voltooien van bepaalde diensten of voor de levering van bepaalde producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit slechts bij benadering. Dit is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Horeca gemak B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Horeca gemak B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien Horeca gemak B.V. haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Horeca gemak B.V., maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet of niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Horeca gemak B.V., dan geldt dit als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove schuld dan wel opzet van Horeca gemak B.V. geeft overschrijding van de levertijd aan de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Horeca gemak B.V. gesloten overeenkomst. Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen zes maanden na het aanvaarden van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 6. Indien Horeca gemak B.V. gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze gegevens juist en volledig aan Horeca gemak B.V. ter beschikking heeft gesteld.
 7. Levering geschiedt af bedrijf van Horeca gemak B.V.. Koper is verplicht de producten of diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld op het opgegeven adres. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Horeca gemak B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, komen voor rekening van Koper.
 8. Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Horeca gemak B.V. geleverde producten gaat over op de koper nadat Horeca gemak B.V. de producten op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres heeft afgeleverd.
 9. Horeca gemak B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
 10. Horeca gemak B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 11. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Horeca gemak B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Horeca gemak B.V. en Koper tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Horeca gemak B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en uitvoeringstermijn.
 13. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Horeca gemak B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Horeca gemak B.V. bevoegde persoon en Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Horeca gemak B.V. op en is voor Koper evenmin grond om de overeenkomst te beëindigen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Horeca gemak B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren producten.
 14. Indien Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Horeca gemak B.V. gehouden is, dan is Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen alle kosten) aan de zijde van Horeca gemak B.V. die direct of indirect daardoor zijn ontstaan.
 15. Indien Horeca gemak B.V. met Koper een vaste prijs overeenkomt, dan heeft Horeca gemak B.V. niettemin te allen tijde het recht om deze prijs te verhogen zonder dat Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 16. Indien de prijsverhoging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan komt uitsluitend Koper een beroep toe op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Horeca gemak B.V. alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Horeca gemak B.V. rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 17. Horeca gemak B.V. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Horeca gemak B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of speciale voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.
 18. Het annuleren van een met Horeca gemak B.V. gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Horeca gemak B.V.. Koper is alsdan aansprakelijk voor alle voor Horeca gemak B.V. hieruit voortvloeiende schade en kosten en is verplicht deze kosten aan Horeca gemak B.V. te vergoeden.
 19. Bij annulering van een order, ongeacht of deze al dan niet is geleverd, is Horeca gemak B.V. gerechtigd 35% van het complete aankoopbedrag (incl. eventuele verzend-, installatie- en overige bijkomende kosten) aanvullend in rekening te brengen, in aanvulling op de in het vorige punt bedoelde schade en kosten.
 20. De optionele dienst voor het kosteloos meenemen van oude apparatuur geldt alleen bij aanschaf en levering van een nieuw product en is alleen van toepassing op professionele apparatuur van eenzelfde type of met eenzelfde functie als het nieuwe product, zolang deze dienst bij betreffend product op onze website als optie is aangeboden. Het oude apparaat dient intact, schoon en veilig te vervoeren te zijn, waarbij het alleen kan worden meegenomen indien het klaarstaat op de locatie waar de chauffeur conform de leveringsvoorwaarden het nieuwe product zal afleveren (bijvoorbeeld eerste drempel/deur op de begane grond).

 

Artikel 5 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. Horeca gemak B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Horeca gemak B.V. na het aanvaarden van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komt die op goede grond te vrezen geven dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
 • Koper bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Horeca gemak B.V. kan worden verwacht dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 1. Voorts is Horeca gemak B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Horeca gemak B.V. kan worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Horeca gemak B.V. op Koper per direct opeisbaar. Indien Horeca gemak B.V. de uitvoering van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Horeca gemak B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten van Koper die hieruit voortvloeien.
 4. Indien de ontbinding aan Koper toerekenbaar is, is Horeca gemak B.V. gerechtigd een vergoeding van de schade, daarbij inbegrepen de kosten, die direct en indirect daardoor zijn ontstaan te ontvangen van Koper.
 5. Indien Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en daarmee ontbinding rechtvaardigt, dan is Horeca gemak B.V. bevoegd de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht is.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Horeca gemak B.V., zal Horeca gemak B.V. in overleg met Koper zorgdragen voor overdracht van de nog uit te voeren werkzaamheden aan derden. Dit geldt niet als de opzegging aan Koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden extra kosten voor Horeca gemak B.V. met zich meebrengt, dan worden deze aan Koper in rekening gebracht. Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, tenzij Horeca gemak B.V. anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet is opgeheven binnen drie maanden - ten laste van Koper, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Horeca gemak B.V. bevoegd om de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Horeca gemak B.V. op Koper zijn in dat geval per direct opeisbaar.
 8. Indien Koper een geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten of diensten, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal voor rekening van Koper komen.Artikel 6 – Overmacht

 1. Horeca gemak B.V. is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien er sprake is van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Indien er sprake is van een omstandigheid die niet te wijten is aan Horeca gemak B.V., is er sprake van overmacht. Dit is onder andere het geval als leveranciers van Horeca gemak B.V. niet of niet tijdig aan verplichtingen voldoen of bij brand, een aardbeving, extreme weersomstandigheden, wegblokkades, werkonderbrekingen, stakingen en import- of handelsbeperkingen.
 3. Als Horeca gemak B.V. het nakomen van haar verplichtingen bij overmacht na zes maanden nog niet is nagekomen of blijkt dat nakoming onmogelijk is, dan kan de overeenkomst door zowel Horeca gemak B.V. als Koper worden ontbonden voor dat deel dat niet is nagekomen. Beide partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding.
 4. Voor zoveel Horeca gemak B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Horeca gemak B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 – Retourneren en Annuleren

 1. Koper dient de goederen ongeopend en ongebruikt binnen 14 werkdagen na ontvangst van het door Horeca gemak B.V. aangeleverde retournummer en voor eigen rekening en risico, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, aan Horeca gemak B.V. retour te zenden. Retourzending dient altijd op dezelfde/vergelijkbare wijze te geschieden als de initiële levering en voorzien van voldoende beschermende materialen. Zo dienen op pallet geleverde producten bijvoorbeeld ook op pallet retour gezonden te worden.
 2. Retourverzoeken dienen in alle gevallen eerst schriftelijk aan Horeca gemak B.V. gemeld te worden (binnen 14 dagen na levering), voordat tot retour verzending wordt overgegaan.
 3. Bij zakelijke klanten/bestellingen wordt bij het retourneren of annuleren van een product 35% van het aankoopbedrag in rekening gebracht, waarbij Horeca gemak B.V. het recht behoudt eventuele aanvullende transport- of servicekosten in rekening te brengen. Uitgezonderd zijn maatwerk, outlet producten en producten die geen voorraadproduct zijn. In dat geval kan niet worden geannuleerd en nemen wij niets retour.
 4. Producten welke bij afhaal liggend vervoerd worden nemen we niet retour.
 5. Consumenten hebben het recht om product(en) binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Zij ontvangen het volledige aankoopbedrag retour. Uitgezonderd zijn maatwerk, outlet producten en producten die geen voorraadproduct zijn. In dat geval nemen we niets retour.
 6. Eventuele gemaakte of te maken (verzend)kosten worden bij een retournering niet vergoed.
 7. Horeca gemak B.V. zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending het in behandeling nemen en indien van toepassing het door Koper aan haar betaalde bedrag terug storten, minus eventuele annuleringskosten.
 8. Horeca gemak B.V. neemt producten alleen retour als deze ongeopend in de originele verpakking zitten (compleet en onbeschadigd). Wanneer producten met gebruikssporen of enige andere vorm van schade worden ontvangen, behoudt Horeca gemak B.V. zich het recht de retournering te weigeren en/of aanvullende kosten in rekening te brengen.
 9. Wanneer een bestelling bij (poging tot) levering wordt geweigerd of op enige andere wijze niet wordt geaccepteerd of niet kan worden afgeleverd, zijn hierop de voorwaarden voor retourneren en annuleren van toepassing.

 

Artikel 8 - Garantie en reclamaties

 1. De door Horeca gemak B.V. te leveren producten en uit te voeren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland en Belgie bestemd zijn. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten en diensten die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland en Belgie. Bij gebruik buiten Nederland en Belgie dient Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan voor aldaar geschikt is en of de producten of diensten voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. 
 2. De in het voorgaande lid genoemde garantie geldt voor een periode van twaalf maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Horeca gemak B.V. verstrekte garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de door de producent van het product daarvoor verstrekte garantie, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van Horeca gemak B.V. toe indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het product of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door Koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Horeca gemak B.V., Koper of derden wijzigingen aan het product hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, andere zaken aan het product werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Koper kan evenmin aanspraak op garantie doen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Horeca gemak B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. Het assortiment van Horeca gemak B.V. is bestemd voor professioneel (horeca-)gebruik en niet bedoeld voor particulier (thuis-)gebruik. Horeca gemak B.V. is daarmee niet aansprakelijk voor het niet voldoen van producten aan (verwachtingen met betrekking tot) particulier (thuis-)gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot zaken als geluidsproductie, benodigdheden en toebehoren, stoomvoorziening, onderhoud en dergelijke.
 5. Tenzij expliciet anders vermeld, is het assortiment van Horeca gemak B.V. bestemd voor gebruik in geïsoleerde binnenruimten met een gangbaar binnenklimaat. Het assortiment is niet bestemd voor plaatsing en/of gebruik in (ongeïsoleerde) ruimten als schuren, garages et cetera.
 6. Koper is gehouden het geleverde bij levering te (doen) onderzoeken op schade en gebreken, waarbij geconstateerde schades en/of gebreken op de pakbon vermeld dienen te worden.
 7. Indien later melding wordt gemaakt van een gebrek dan het bepaalde in het voorgaande lid, dan heeft Koper geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 8. Indien Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.
 9. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Horecagemak B.V. worden geretourneerd.
 10. Op producten tot € 1000 (excl. BTW) of met een formaat tot 950x950x950mm (excl. verpakking) is Carry-In garantie van toepassing.
 11. Indien de reclamatie verkeerd geleverde of verkeerd verpakte producten, dan wel producten die beschadigd zijn afgeleverd betreft, dient Koper zijn schriftelijke reclamatie altijd te doen vergezellen van de betrokken paklijst en het door Horeca gemak B.V. geleverde retournummer. Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert.
 12. Door Horeca gemak B.V. worden nimmer verregaandere verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Horeca gemak B.V., repareren dan wel vervangen dan wel crediteren, van de door Horeca gemak B.V. geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. 
 13. Indien wordt vastgesteld dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Horeca gemak B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van Koper.
 14. Wij willen u graag herinneren aan het belang van het correct in gebruik nemen van uw koel- en vriesapparatuur. Het is van cruciaal belang dat deze apparaten 24 uur lang onaangeroerd blijven en rusten voordat ze in gebruik worden genomen. Deze periode van rust stelt de apparatuur in staat om zich optimaal aan te passen aan de omgeving en zorgt ervoor dat deze naar behoren functioneert gedurende de gehele levensduur.

  Wij willen u erop wijzen dat het niet naleven van deze rustperiode kan resulteren in het vervallen van de garantie op uw koel- en vriesapparatuur. We begrijpen dat het verleidelijk kan zijn om uw nieuwe apparatuur direct in gebruik te nemen, maar het volgen van deze eenvoudige richtlijn zal ervoor zorgen dat uw investering de beste prestaties levert en duurzaam blijft.

 15. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Koper in rekening worden gebracht.
 16. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Horeca gemak B.V. en de door Horeca gemak B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, twaalf maanden.
 17. Horeca gemak B.V. is nimmer gehouden schade te vergoeden.
 18. Op gebruikte apparatuur, onderdelen en plaatsingen geldt nimmer garantie.
 19. Bij een openstaande factuur verlenen wij geen garantie totdat deze is voldaan.
 20. Onderdelen welke vallen onder normale gebruiksslijtage zoals bv. thermokoppels, deurrubbers, verlichting, branders van döner en shoarma apparatuur, zeepslangen van doseerpompen, en zwenkwielen zijn uitgesloten van enige garantie.
 21. Bij producten of toebehoren die kunnen worden geprogrammeerd en/of ingesteld, is Koper verantwoordelijk voor uitvoering hiervan, waarbij te allen tijde meegeleverde of (online) beschikbare handleidingen en overige instructies van de fabrikant/leverancier dienen te worden opgevolgd. Indien hierbij onjuist is gehandeld, komt garantie in dezen te vervallen.
 22. Garantie vervalt als er sprake is van vernieling, vervuiling en/of verkalking.
 23. De garantie op een product of dienst is niet overdraagbaar.
 24. Bij vaatwassers, koel/vriesunits (wand/plafond/split), elektrisch apparatuur waaraan geen stekker is gemonteerd en gasapparatuur dient de apparatuur, om aanspraak te kunnen maken op de garantie, te worden aangesloten, geïnstalleerd en volledig en naar behorend werkend te worden achtergelaten door een erkend installatiebedrijf. Bij het claimen van garantie moet Koper de installatienota of -werkbon kunnen overleggen.
 25. Op koel- en vriescellen, al dan niet i.c.m. koel-/vriesunit(s), is uitsluitend volledige garantie van toepassing indien deze door of in opdracht van Horeca gemak B.V. worden geplaatst/geïnstalleerd. Indien dat niet het geval is, is alleen garantie op onderdelen van toepassing.
 26. Bij koelingen geldt dat eventuele schade, aantasting, verkorte levensduur en andere defecten of problemen, veroorzaakt door zouten en/of zuren uit onverpakte voedingsmiddelen en artikelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot vis, niet onder de garantie vallen.
 27. Onderdelen vallen niet onder garantie.
 28. Afzuiging en toebehoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot afzuigkappen (met en zonder motor), afzuigmotoren en luchtfilterkasten, dienen te allen tijde te worden geplaatst, aangesloten en geïnstalleerd door een erkend installateur. Om aanspraak te maken op (fabrieks-)garantie dient Koper een installatienota of -werkbon te kunnen overleggen.
 29. Garantie vervalt als er geen periodiek onderhoud wordt gepleegd, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het reinigen van condensors en branders en het vervangen van slijtage onderdelen zoals thermokoppels en zeepslangen.
 30. Het (met regelmaat) verplaatsen van producten/apparatuur of het plaatsen van producten/apparatuur in mobiele horecagelegenheden (o.a. foodtrucks, etc.) kan invloed hebben op de levensduur van onze artikelen. Frequent vervoer kan negatieve effecten hebben op (gevoelige) onderdelen in horeca-apparatuur. In geval van gebruik waarbij een product/apparaat (met regelmaat) wordt verplaatst, vervalt enige aanspraak op garantie.
 31. Koel- en vriescellen dienen binnen geplaatst te worden. De klant is vrij om het buiten te (laten) plaatsen, echter vervalt dan de garantie.
 32. Indien de koel- en vriescellen door de klant zelf worden geinstalleerd kan een monteur bij een storing vaststellen dat het niet deugdelijk is geinstalleerd en dat daarom de garantie vervalt.
 33. Indien koel- en vriescellen na installatie op een later moment gedemonteerd en opnieuw gemonteerd worden, al dan niet op een andere locatie, vervalt elke vorm van garantie.
 34. Horeca gemak B.V. geeft geen garantie op losse onderdelen die bij ons besteld zijn. Ook neemt Horeca gemak B.V. geen onderdelen retour als het onderdeel niet geschikt is voor het apparaat of om andere redenen. 
 35. Indien de reclamatie verkeerd geleverde of verkeerd verpakte producten, dan wel producten die beschadigd zijn afgeleverd betreft, dient Koper zijn schriftelijke reclamatie altijd te doen vergezellen van de betrokken paklijst en het door Horeca gemak B.V. geleverde retournummer.
 36. Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert en de bestelling, inclusief onderdelen daarvan, nog niet zijn ontdaan van beschermingsmiddelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot beschermingsfolie.
 37. Koper vrijwaart Horeca gemak B.V. voor alle schade, welke voor Horeca gemak B.V. mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Horeca gemak B.V. aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.
 38. Indien er een defect wordt gemeld, bekijken we per product hoe de garantie is geregeld. Indien het een garantieval betreft waarbij de garantie wordt verleend door de leverancier/importeur, zullen wij dit doorgeven en zij zullen zorgen voor de verdere afhandeling.Indien het onze eigen import betreft, zorgen wij ervoor dat er een monteur langskomt of dat het product bij ons wordt gerepareerd. Carry-in garanties worden altijd door onze klant verstuurd naar de importeur/fabrikant.Wij zijn nimmer aansprakelijk voor omzetverlies en/of schade die door een defect ontstaat. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de reparatie van het product.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Horeca gemak B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Horeca gemak B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Horeca gemak B.V. tot het moment van bezorging aan Koper of een vooraf aangewezen en aan Horeca gemak B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Weergegeven voorraden en levertijden zijn te allen tijde indicatief. Horeca gemak B.V. kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enig gevolg van voorraadafwijkingen of het niet behalen van geïndiceerde levertijden.
 5. Indien plaatsing, montage, installatie en/of vergelijkbare werkzaamheden door of in opdracht van Horeca gemak B.V. worden uitgevoerd, dienen alle benodigde aansluitingen en andere voorzieningen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wateraansluitingen (aan-/afvoer), elektrische aansluitingen, gasaansluitingen en ventilatie, op de bestemde plaats aanwezig te zijn. Betreffende aansluitingen en voorzieningen dienen door een gekwalificeerd installateur te zijn aangebracht, volledig werkzaam te zijn en in veilige staat te verkeren, ter beoordeling van de uit naam of in opdracht van Horeca gemak B.V. aanwezige partij.
  Indien benodigde aansluitingen of andere voorziening op het moment van beoordeling niet of niet in correct(e)/veilig(e) (werkzame) staat aanwezig of beschikbaar zijn, kan worden besloten de werkzaamheden op te schorten en/of te afgelasten.
  Horeca gemak B.V. is in dezen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten of derving voortvloeiend uit of ten gevolge van opschorting of afgelasting van werkzaamheden. Indien in dezen door Horeca gemak B.V. extra kosten worden gemaakt, zullen deze te allen tijde aanvullend worden gefactureerd.

  Installatie Afzuiging
 6. Indien installatie van afzuiging door of in opdracht van Horeca gemak B.V. wordt uitgevoerd, behoren de onderstaande punten en werkzaamheden in geen geval tot de (geoffreerde) installatiewerkzaamheden: voeding uit meterkast (dient getrokken te worden tot de gewenste positie van de standenregelaar); stuurstroom en stroom voor het licht van de afzuigkap(pen); hijswerkzaamheden; steigers of hoogwerkers; dakdekkerwerkzaamheden (bijv. waterdicht branden van dakbedekking); timmerwerkzaamheden (met inbegrip van maar niet beperkt tot herstelwerkzaamheden voor bijv. kijkgaten in plafonds); zaagtechniek/betonboren; geveltechnische werkzaamheden; aanleg gasklepbekabeling; demonteren/opnieuw monteren van systeemplafonds; bestaande bouwkundige of installatievoorzieningen demonteren, slopen of herstellen; benodigde voorzieningen of werkzaamheden m.b.t. (bouwkundige) elementen die het installatieplan belemmeren (met inbegrip van maar niet beperkt tot bestaande constructies, liggers, kolommen, rollagen, lateien, funderingen, poeren, wanden, staal, balklagen en kozijnen); benodigde voorzieningen of werkzaamheden m.b.t. bestaande installaties (met inbegrip van maar niet beperkt tot camera's, elektra, water, sprinklerinstallatie, airco's, LBK units, CV's); benodigde voorzieningen of werkzaamheden m.b.t. bestaande bouwkundige gebreken; isoleren of brandwerend maken van luchtkanalen
 7. Naast het voorgaande artikel, zijn onderstaande punten aanvullend van toepassing in geval van installatie van afzuiging door of in opdracht van Horeca gemak B.V. 
  • Kanaalwerk op locatie dient gegalvaniseerd te zijn.
  • Afval en/of gedemonteerd materiaal wordt niet afgevoerd.

  • De locatie dient waar en voor zover nodig geschikt te zijn voor verankering van apparatuur en/of onderelen.
  • Stagnatie en/of vertraging van werkzaamheden worden aanvullend gefactureerd.

  • Alle benodigde vergunningen of toestemmingen door gemeente, VVE, pandeigenaar, buren, verhuurder en/of andere betrokken partijen dienen voor aanvang van de werkzaamheden aanwezig/verleend te zijn. Zodra opdracht is gegeven, zal zo spoedig mogelijk met werkzaamheden worden aangevangen. Aansprakelijkheid voor enig gevolg van niet aanwezige of verleende vergunningen of toestemmingen bij of na aanvang van werkzaamheden wordt in geen geval geaccepteerd.

  • Aansprakelijkheid voor vertraging of stagnatie veroorzaakt door één van bovenstaande punten of op andere wijze buiten onze verantwoordelijkheid wordt in geen geval geaccepteerd. Gerelateerde stagnatie en/of vertraging van werkzaamheden worden aanvullend gefactureerd.
  • Aansprakelijkheid voor schade aan (afgewerkte) vloeren, plafonds, muren, deuren, etc. wordt in geen geval geaccepteerd. Wij raden aan om pas af te gaan werken nadat alle installaties zijn geplaatst, waaronder de werkzaamheden die door of in opdracht van ons worden uitgevoerd.

  • Aansprakelijkheid voor overlast door geur, geluid of enige andere vorm van overlast van derden wordt in geen geval geaccepteerd.

  • De locatie waar de installatie zal plaatsvinden dient te allen tijden, ter beoordeling van de installerende partij, voldoende toegankelijk te zijn en mag in geen geval geblokkeerd, belemmerd of dichtgebouwd zijn.

  • De installatie dient na oplevering te allen tijde, ter beoordeling van de installerende partij, voldoende en eenvoudig toegankelijk te blijven voor eventuele storings- of onderhoudswerkzaamheden.

  • Aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor benodigde (herstel-)werkzaamheden en hieruit voortvloeiende kosten voor het toegankelijk maken van de installatie in geval van storings- of onderhoudswerkzaamheden wordt in geen geval geaccepteerd.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan de levering, op een door Horeca gemak B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Horeca gemak B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Zodra Horeca gemak B.V. heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Horeca gemak B.V. is bijgeschreven, zal zij overgaan tot verzending van de bestelling.
 4. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Horeca gemak B.V. voldoet, dan is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Horeca gemak B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens bij Koper in rekening worden gebracht. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 6. Horeca gemak B.V. heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Horeca gemak B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Horeca gemak B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 8. Bij niet tijdige voldoening van de facturen van Horeca gemak B.V. is Horeca gemak B.V. bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met Koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van Koper uit de met Horeca gemak B.V. gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van Horeca gemak B.V., bestaan in de vorm van een bankgarantie, pandrecht of hypotheek, dan wel borgtocht.
 9. In geval van het overschrijden van een betalingstermijn, het uitblijven van een zekerheidsstelling door Koper, ontbinding, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Koper of bij beslaglegging op zaken of vorderingen van Koper zijn de verplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar.
 10. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt een betaling van Koper eerst in mindering gebracht op de oudst vervallen factuur, met dien verstande dat Horeca gemak B.V. steeds bevoegd is een openstaande factuur naar haar keuze aan te wijzen op welke factuur de betaling in mindering trekt. Indien Koper een aanbetaling heeft gedaan op zijn bestelling wordt de bestelling uitgeleverd na betaling van het volledig te betalen bedrag.
 11. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 12. Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan hem toekomende vordering, tenzij er sprake is van faillissement van Horeca gemak B.V..
 13. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Horeca gemak B.V. te melden.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Horeca gemak B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Horeca gemak B.V. totdat Koper alle verplichtingen voortvloeiend uit de met Horeca gemak B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door Horeca gemak B.V. verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van Horeca gemak B.V. op Koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door Koper.
 2. Door Horeca gemak B.V. geleverde zaken, die ingevolge het voorgaande lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Horeca gemak B.V. veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper gehouden Horecagemak B.V. hier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
 5. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Horeca gemak B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Horeca gemak B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Koper zich er jegens Horeca gemak B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Indien Horeca gemak B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Horeca gemak B.V. en door Horeca gemak B.V. aan te wijzen derden om al die terreinen te betreden waar de eigendommen van Horeca gemak B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 7. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Koper bevinden, behoudt Horeca gemak B.V. zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke Horeca gemak B.V. op Koper mocht hebben.
 8. Koper is eveneens verplicht medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht op de door Horeca gemak B.V. geleverde zaken welke door Koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Horeca gemak B.V. is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van Horeca gemak B.V. daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Horeca Gemak is Horeca Gemak niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

 

Artikel 13 – Privacy

 1. De gegevens van een klant die een bestelling plaatst bij Horeca gemak B.V. worden opgenomen in het klantenbestand van Horecagemak B.V.. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te verwerken. Horecagemak B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van Koper niet aan derden verstrekken, behalve als dit nodig is voor het uitvoeren van de bestelling. De gegevens worden niet voor andere toepassingen gebruikt, tenzij Koper hier nadrukkelijk toestemming voor geeft.
 2. Horeca gemak B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies waarmee ontvangers zich van de mailinglijst kunnen uitschrijven.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendommen

 1. Horeca gemak B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Het is Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Horeca gemak B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Horeca gemak B.V., ongeacht of deze aan Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle door Horeca gemak B.V. eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, films, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Horeca gemak B.V. worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Horeca gemak B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Horeca gemak B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Horeca gemak B.V..
 3. Bij Horeca gemak B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Horeca gemak B.V. binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Koper een uitgebreider antwoord kan verwachten.
 4. <li style="fo
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »